Home Page

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και τον έλεγχο ενός συνεκτικού πλαισίου με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής των τοπικών στρατηγικών που σχετίζονται με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, την πρόληψη και διαχείριση, ιδιαίτερα για εδάφη που κινδυνεύουν από τη μόλυνση του εδάφους ή του νερού.
Ενθαρρύνεται δε η ενεργή συμμετοχή των «κύριων φορέων μόλυνσης» , π.χ. επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και του τομέα των τροφίμων, μέσα από ένα σχέδιο εθελοντισμού και συνειδητής, κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.
Προβλέπεται συστηματική ενεργοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων των διαφορετικών φορέων οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πολύτιμα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης για την περιβαλλοντική προστασία.

ΕΤΑΙΡΟΙ
8 χώρες και 11 περιοχές συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καλύπτοντας ένα αξιόλογο κομμάτι της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνεργασία Guarden συμπεριλαμβάνει 15 Φορείς που συνδυάζουν εξαιρετικά την τεχνογνωσία και την εμπειρία, καθώς και συμπληρωματικούς τομείς ενδιαφέροντος, ενεργής δραστηριότητας, κύρους και εμπειρογνωμοσύνης. Το Πλαίσιο Guarden θα ενσωματώσει και σχετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και μεθόδους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Οι κύριοι ρυπαίνοντες στις αγροτικές περιοχές είναι οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς (φάρμες) και του δευτερογενούς (τοπικά εργοστάσια) τομέα παραγωγής. Εργοστάσια γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, σφαγεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κρέατος και ελαιοτριβεία παράγουν συνήθως υψηλά φορτία BOD που απειλούν κατά κύριο λόγο τους υδάτινους πόρους και την τοπική ισορροπία του εδάφους.
Τα αποτελέσματα είναι η καταστροφή της εθνικής κληρονομιάς, η υποβάθμιση της υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής και η υποτίμηση των τοπικών φυσικών πόρων. Αυτό έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των πληγεισών περιοχών. Καθώς η υπάρχουσα νομοθεσία δεν είναι αποτελεσματική και οι ρυπαίνοντες προτιμούν να εφαρμόζουν διαφορετικές επιλογές, οι αρχές αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου. Από την άλλη, η αποκατάσταση του εδάφους είναι συχνά μια ακριβή και εξαντλητική για τους πόρους διαδικασία.
ΛΥΣΕΙΣ
Η πρόληψη της μόλυνσης είναι η πιο αποδοτική οικονομικά στρατηγική. Τα κλειδιά της λύσης είναι βέβαια και στα χέρια όσων ευθύνονται για τη ρύπανση. Θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά. Οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνδέονται και να χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους για έναν κοινό σκοπό, τη συνειδητοποίηση και την αναγνώριση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Βελτίωση της περιβαλλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων μέσω παρακίνησης τους να ενσωματώσουν κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές και πρακτικές, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής συγκεκριμένου Μοντέλου Συστημάτων και Προτύπων.
2. Θέσπιση μοντέλων συνεργασίας (clusters) σε εδαφικό επίπεδο που θα συντονίζονται από τις αρμόδιες υποστηρικτικές δομές σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο.
3. Συστηματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων των τοπικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των συνειδητά, κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και εθελοντικών δράσεων υπέρ της περιβαλλοντικής προστασίας.
4. Ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών συστημάτων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη της Ρύπανσης του Εδάφους και του Νερού και της Περιβαλλοντικής Προστασίας γενικότερα.